LIVIAN BULGARIA LTD Ltd. signed a contract for free finance support № BG16RFOP002-2.077-0470-C01. The project "Support for medium-sized companies to overcome the economic consequences. of the COVID-19 pandemic" is funded under the Operational Programme "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 (OPIC), co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

The total project value is 135,446.88 BGN. The amount of the European co-financing is 115 129.85 BGN, while the national comes to 20 317.03 BGN.

The main purpose of the project: To provide operational capital for Bulgarian companies to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic.

ЛИВИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0470-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 135 446.88 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 115 129.85 лeвa, а на националното съфинансиране – 20 317.03 лeвa. Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начална дата: 10.02.2021 г.
Крайна дата: 10.05.2021 г.