Loading…

Ливиан България Ливиан България Ливиан България

Belgisch Breigoederenfabriek in Bulgarije Ливиан България Ливиан България Ливиан България

Livian

Ливиан

Knitwear

Плетива

Production of knitwear

Производтсво на плетива

High class knitting machines

Висок клас плетачни машини

Production in Bulgaria

Производтсво в България

Sustainable way of finishing knits

Belgisch Breigoederenfabriek in Bulgarije

Belgian knitwear company in Bulgaria

Productie knitwear in Bulgarije

Production knitwear in Bulgaria

Leave a Reply

LIVIAN BULGARIA Ltd. signed a contract for free finance support № BG16RFOP002-2.077-0470-C01. The project "Support for medium-sized companies to overcome the economic consequences. of the COVID-19 pandemic" is funded under the Operational Programme "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 (OPIC), co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

The total project value is 135,446.88 BGN. The amount of the European co-financing is 115 129.85 BGN, while the national comes to 20 317.03 BGN.

The main purpose of the project: To provide operational capital for Bulgarian companies to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic.

ЛИВИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0470-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 135 446.88 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 115 129.85 лeвa, а на националното съфинансиране – 20 317.03 лeвa. Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начална дата: 10.02.2021 г.
Крайна дата: 10.05.2021 г.